Tieslietu ministrija

izsludina atklātu konkursu uz vakantajiem

 

MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTA

Juriskonsulta ierēdņa amatiem

 

Vakantie amati:

 • Otrajā uzraudzības departamentā;
 • Juridiskajā departamentā.

 Prasības pretendentiem/-ēm:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
 • zināšanas maksātnespējas procesa, administratīvā procesa un civiltiesību tiesību jomā;
 • profesionālā pieredze jurista darbā;
 • prasme pielietot teorētiskās zināšanas praksē, prasme izteikt un aizstāvēt viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • labas komunikācijas prasmes, analītiskā domāšana un iniciatīva;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru;

 Otrā uzraudzības departamenta kompetences ietvaros galvenie veicamie pienākumi:

 • veikt pārbaudes administratora un Tiesiskās aizsardzības procesa (turpmāk – TAP) uzraugošās personas prakses vietā vai parādnieka – juridiskās personas – atrašanās vietā;
 • sagatavot Maksātnespējas kontroles dienesta direktora lēmuma projektus, kuros izvērtēta administratora un TAP uzraugošas personas rīcības atbilstība normatīvo aktu prasībām;
 • sagatavot normatīvajos aktos paredzētos tiesā iesniedzamo dokumentu projektus un pārstāvēt Maksātnespējas kontroles dienestu tiesu procesos;
 • departamenta kompetences ietvaros sagatavot atbilžu projektus uz Maksātnespējas kontroles dienestā saņemtajiem iesniegumiem.

 Juridiskā departamenta kompetences ietvaros galvenie veicamie pienākumi:

 • departamenta kompetences ietvaros sagatavot un sniegt viedokli un skaidrojumus ar maksātnespējas tiesībām saistītos jautājumos;
 • pastāvīgi analizēt normatīvo aktu piemērošanas problēmas maksātnespējas jomā;
 • sagatavot lēmumprojektus par disciplinārlietas ierosināšanu pret administratoriem un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošajām personām
 • veikt normatīvajos aktos noteiktās Maksātnespējas kontroles dienesta konsultatīvās padomes sekretāra funkcijas.

 Mēnešalga:

 • mēnešalga no 940 euro līdz 1280 euro.

Pieteikties lūdzam elektroniski, nospiežot pogu “Sūtīt pieteikumu”.

Ja nav iespējams, tad pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV 1536) 14 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas. Papildus pieteikumu vēstulē vēlams norādīt, uz kuru vakanci pretendē, informāciju par iegūto profesionālo pieredzi un atsauksmes sniedzējiem (iestādes nosaukums, vārdu, uzvārdu, amatu un kontaktinformāciju).

Tālrunis uzziņām: +371 67036722, 67830634

Amata statuss:

Ierēdnis

Struktūrvienība:
Latvijas Republikas Tieslietu ministrija

Tieslietu ministrija ir tiesiska, moderna un efektīva valsts pārvaldes iestāde Latvijā un Eiropas Savienībā, kas darbojas sabiedrības interesēs.

Kontaktpersonas:
Personālvadības departaments
Tālrunis: +371 67036722, 67830634
Mājas lapa:
http://www.tm.gov.lv